Radom, dnia 20 listopada 2020 roku

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu

Ul. Limanowskiego 29A, 26-600 Radom

Skrytka pocztowa 205

REGON: 672992343, NIP: 7962607795, KRS 0000197078

Tel. 664 086 814

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozeznanie rynku na wykonanie i dostawę chust do noszenia dzieci

    W ramach procedury rozeznania rynku Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu zaprasza do składania ofert na wykonanie i dostawę chust do noszenia dzieci.

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Stowarzyszenia im. O. Pio w Radomiu do zawarcia umowy. Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu zastrzega sobie prawo do zmiany lub wycofania się z rozeznania rynku oraz prawo odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyny.

 2. Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu informuje, że niniejsze zapytanie składane jest w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia, a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego.

 1. ZAMAWIAJĄCY

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu,
ul. Limanowskiego 29A, 26-600 Radom, telefon 664 086 814, KRS nr 0000197078

 1. CEL ZAMÓWIENIA:

Objęcie wsparciem młodych rodziców poprzez zaopatrzenie w pierwszą chustę do noszenia dziecka, w celu możliwości nieustannego budowania szczególnie bliskiej więzi między rodzicem, rozwijanie zmysłu równowagi i powstawanie odpowiednich bodźców podczas ruchu dziecka

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: wykonanie i dostawa chust do noszenia dzieci

Rodzaj zamówienia: dostawa towaru

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa chust do noszenia dzieci wraz z pełną instrukcją wiązania chusty w zestawie, w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego „Postaw na prawidłowy rozwój najmłodszych radomian”

Zamawiający wymaga dostawy fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych i oryginalnie zapakowanych chust.

SPECYFIKACJA:

 • Produkt: chusta do noszenia dzieci

 • Rozmiar: 4,2m – 5,2 m (długość)

 • Rozmiar: 0,50m (szerokość)

 • Tkanina: bawełna

 • Splot tkanin: jodełka

 • Maksymalna waga dziecka: do 25 kg

 • Instrukcja z wariantami prawidłowego wiązania chusty

 • Ilość sztuk: 300

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA/ TERMIN WYKONANIA

Termin wykonania chust do noszenia dzieci – od 25.11.2020 do 30.11.2020 r.

 1. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Zakup niezbędnych materiałów do wykonania chust, użycie własnego sprzętu do ich wykonania i dostawy w miejsce i w czasie wskazanym przez Zamawiającego

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, na formularzu ofertowym

 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

 3. Wykonawca może zlecić podwykonawcy realizację części zamówienia

 4. Wykonawca winien złożyć ofertę cenową poprzez podanie kwoty brutto za dostawę całości zamówienia.

 1. FORMA, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty można składać osobiście, pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres: Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu, ul. Limanowskiego 29A, 26-600 Radom, w terminie do dnia 24.11.2020 roku, godzina 12.00.

Termin związania ofertą: od dnia 20.11.2020 roku do dnia 24.11.2020 roku

 1. KRYTERIUM OCENY OFERT

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny oferty.

Sposób oceny ofert: najniższa cena

 1. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu zastrzega sobie prawo do odwołania zaproszenia i odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyny. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Stowarzyszenia im. O. Pio
w Radomiu do żadnego określonego działania.
Radom, dnia 20.11.2020   

Formularz Ofertowy - PDF