Informacje o stowarzyszeniu: cele, środki działania.

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS w Warszawie dnia 26 lutego 2004 roku. Posiada prawa oraz status organizacji pożytku publicznego, co upoważnia stowarzyszenie do otrzymywania od osób fizycznych i firm odpisu 1% od podatku.

Główna działalność, to prowadzenie hospicjum domowego na zasadach wolontariatu [chorzy z chorobami nowotworowymi, metabolicznymi i genetycznymi].Stowarzyszenie działa na rzecz osób chorych,niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie ze względu na chorobę i niepełnosprawność, oraz ich rodzin.

W kręgu zainteresowania stowarzyszenia znajduje się także:

  1. Działalność charytatywna, społeczna, edukacyjna i kulturalna.

  2. Promowanie idei wolontariatu.

  3. Działalność na rzecz ochrony środowiska i ekologii.

Wymienione cele są realizowane poprzez: udział w projektach, akcje prozdrowotne, integracyjne i edukacyjne oraz szerzenie idei hospicyjnej i wolontariatu wśród społeczności lokalnej miasta Radomia i okolic.

Agencja reklamowa nDesign.
Copyright 2012

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu 2012