O Stowarzyszeniu im. O. Pio w Radomiu

 

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA IM. O. PIO W RADOMIU

ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

KRS 0000197078

 1. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych zawiązanym głównie dla świadczenia opieki i pomocy osobom chorym na chorobę nowotworową lub inną nie rokującą wyleczenia, osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom.

 2. Stowarzyszenie uczestniczy w innych dziełach charytatywnych, jako organizator lub uczestnik, współpracując z organizacjami pozarządowymi, władzami i instytucjami centralnymi i lokalnymi.

 

Cele Stowarzyszenia

Art. 8

 1. Celem Stowarzyszenia jest:

  1. ochrona i promocja zdrowia,

  2. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich integracji ze społeczeństwem,

  3. działalność charytatywna,

  4. niesienie pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzinom oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

  5. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

  6. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

  7. działalność na rzecz rodziny,

  8. promocja i organizacja wolontariatu,

  9. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

  10. działalność na rzecz organizacji pozarządowych, oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach sumienia i wyznania, stowarzyszeń i jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni socjalnych i spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysków oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych, oraz nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,

  11. działalność na rzecz ochrony środowiska i ekologii.

 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność w szczególności:

  1. na rzecz osób chorych na nowotwory,

  2. na rzecz przewlekle chorych, niepełnosprawnych i starszych,

  3. na rzecz osób zagrożonych lub dotkniętych zaburzeniami układu chłonnego,

  4. na rzecz rodzin tych osób w czasie sprawowania nad nimi opieki i po ich śmierci.

 3. Stowarzyszenie propaguje ideę i metody opieki paliatywnej i hospicyjnej, długoterminowej pomocy osobom starszym, rehabilitacji osób zagrożonych lub dotkniętych zaburzeniami układu chłonnego.

 4. Stowarzyszenie realizuje powyższą opiekę i pomoc(zadania) w obiektach nowych i istniejących(w tym hospicjach i Domach Pomocy Społecznej), własnych, użyczonych lub wynajmowanych. W tym celu może inicjować budowę, rozbudowę, przebudowę, remont i modernizację tych obiektów.

 5. Stowarzyszenie pozyskuje ludzi dobrej woli gotowych bezinteresownie udzielać pomocy i opieki osobom objętych jego działalnością.

 

Środki działania Stowarzyszenia

Art. 9

 1. Działalność w wymienionym w Art. 8 zakresie stowarzyszenie realizuje poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej.

 2. W zakresie działalności nieodpłatnej Stowarzyszenie realizuje następujące zadania:

  1. ochrona zdrowia ludzkiego,

  2. powoływanie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej i innych form zakładów opieki zdrowotnej i społecznej,

  3. działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

  4. opracowywanie, koordynowanie i wdrażanie projektów, konkursów i innych przedsięwzięć zgodnych z celami statutowymi,

  5. prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i farmacji,

  6. działalność edukacyjna, społeczna, kulturalna i charytatywna,

  7. organizowanie, prowadzenie i wspieranie działań edukacyjnych dla pracowników medycznych i wolontariuszy oraz innych zainteresowanych osób,

  8. promocja celów Stowarzyszenia za pomocą nośników medialnych i internetu,

  9. wydawanie książek, broszur i innych publikacji z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz promocji i działalności wolontariatu,

  10. drukowanie broszur, ulotek i innych publikacji z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz promocji i ochrony wolontariatu,

  11. organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, szkoleń,

  12. współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami o podobnym zakresie działania,

  13. współpraca z organami władzy publicznej, samorządami, środkami masowego przekazu oraz podmiotami gospodarczymi, a także inicjowanie partnerstwa w zakresie ochrony i promocji zdrowia,

 3. W zakres działalności odpłatnej, wchodzą zadania:

  1. sprzedaż przedmiotów, darowizn na cele prowadzenia działalności organizacji pożytku publicznego,

  2. pobieranie odpłatności od prowadzonych działań wyszczególnionych w ustępie 2 punkty: b,c,d,e,f,g,i,j,k w przypadku posiadania niewystarczających środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów działalności Stowarzyszenia.

 4. Przy realizacji swoich celów Stowarzyszenie współpracuje z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej, środkami masowego przekazu i innymi podmiotami na zasadach określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie(Dz.U. nr 96, poz. 873), z późniejszymi zmianami.

 5. Stowarzyszenie współpracuje także z innymi organizacjami pozarządowymi, organizacjami kościelnymi, jednostkami resortu zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach i podobnym zakresie działania.

 6. Dla pozyskania środków materialnych do realizacji swoich celów Stowarzyszenie:

  1. gromadzi składki członkowskie oraz dary pieniężne i rzeczowe od przyjaciół i sympatyków Stowarzyszenia (osób prawnych i fizycznych),

  2. prowadzi kwesty i inne akcje pozyskiwania funduszy,

  3. czyni starania o granty, dotacje i subwencje ze źródeł (środków publicznych i niepublicznych, między innymi występując do władz i administracji państwowej, samorządowej oraz innych instytucji,

  4. zawiera umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 7. Stowarzyszenie dla realizacji swoich celów powołuje terenowe jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych, które:

  1. podlegają bezpośrednio Zarządowi Stowarzyszenia oraz działają na podstawie Statutu Stowarzyszenia,

  2. mogą posiadać osobowość prawną.

Agencja reklamowa nDesign.
Copyright 2012

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu 2012